top of page

Przedstawiamy Państwu wynik Naszej pracy

Wyroki naszych Klientów

Wyrok nr 1

Szanowni Państwo, z przyjemnością pragniemy poinformować, iż w sprawie naszego klienta zapadł kolejny korzystny wyrok przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. NSA po rozpoznaniu skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy zaopatrzeniowej uchylił zaskarżony wyrok, zaskarżoną decyzję oraz decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zasądził koszty postępowania kasacyjnego.
W załączeniu przedstawiamy stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiotowej sprawie:

Wyrok nr 2

Dnia 17 marca 2021 r. Zakład Emerytalno-Rentowy przysłał odpowiedź na odwołanie na rzecz jednej z naszych klientek. W uzasadnieniu wskazał, że: „Odwołująca jako strona wszczynająca postępowanie odwoławcze przed Sądem ubezpieczeń społecznych jest zobowiązana do udowodnienia, że w spornym okresie nie pełniła służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy zaopatrzeniowej, czego w realiach niniejszej sprawy nie uczyniła. W konsekwencji w ocenie organu spełnione zostały warunki zastosowania regulacji zmniejszających wysokość świadczeń z policyjnego systemu zabezpieczenia społecznego”.
W szczególności, na uwagę zasługuje poniższy fragment: „Organ podnosi również, że zgodnie ze stanowiskiem IPN, większość dokumentów dotycząca funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa została zniszczona w trakcie przemian demokratycznych. Trudno oczekiwać, że w pozostałej części tej dokumentacji będą wskazane ewentualne przykłady naruszenia podstawowych praw i wolności przez danego funkcjonariusza. IPN wskazuje też, że działania organów bezpieczeństwa państwa miały charakter systemowy. Czyny poszczególnych funkcjonariuszy z pozoru nieszkodliwe tworzyły opresyjny system, w którym dopuszczano się też czynów zbrodniczych. Z tego powodu w ocenie IPN ustalanie indywidualnej odpowiedzialności poszczególnych funkcjonariuszy jest niecelowe, gdyż dopiero suma poszczególnych działań tworzyła system uznany powszechnie za bezprawny. Dlatego też zdaniem Organu w realiach niniejszego postępowania należałoby raczej badać zakres zadań formacji, w których służyła Ubezpieczona”.

Wyrok nr 3

Wyrokiem z dnia 7 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy odwołującego przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie o wysokość emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej na skutek odwołania od decyzji, Sąd postanowił:
1. Zmienić zaskarżone decyzje i ustalił odwołującemu prawo do emerytury policyjnej oraz policyjnej renty inwalidzkiej w wysokości ustalonej przed dniem 1 października 2017 r. oraz
2. Zasądził od Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie na rzecz odwołującego kwotę 300 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
Ubezpieczony w pismach procesowych w niniejszym postępowaniu powoływał się m.in. na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r., (sygn. akt: III UZP 1/20) zgodnie z którą, kryterium "służby na rzecz totalitarnego państwa" określone w art. 13b ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka.
Ubezpieczony wskazywał, iż nigdy nie wykonywał żadnych czynności operacyjnych czy też operacyjno – technicznych dla Służby Bezpieczeństwa. W spornym okresie ubezpieczony był funkcjonariuszem zatrudnionym na stanowisku st. Inżyniera w Wydziale Łączności WUSW w Szczecinie. Ubezpieczony odpowiadał za stan techniczny urządzeń radiowych UKF na terenie woj. Szczecińskiego. Zakres czynności ubezpieczonego miał charakter czysto techniczny, a aktywność ubezpieczonego ograniczała się jedynie do zwykłych, standardowych działań podjętych służbie publicznej na rzecz państwa jako takiego, a nie totalitarnego.
W konsekwencji Sąd Okręgowy w Warszawie, wydając wyrok zmieniający zaskarżone decyzje  ustalił odwołującemu prawo do emerytury policyjnej oraz policyjnej renty inwalidzkiej w wysokości ustalonej przed dniem 1 października 2017 r.

Wyrok nr 4 

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie w jednej z prowadzonych przez naszą kancelarię spraw NSA wydał korzystny dla naszej klientki wyrok, a co istotne dokonał korzystnej dla skarżącej wykładni pojęcia „Szczególnie uzasadniony przypadek” w ustawie zaopatrzeniowej, co powoduje, że organ nie może ograniczać się tylko do kryterium krótkotrwałości służby przed 31 lipca 1990 r i rzetelnego wykonywania obowiązków po 12 września 1989 r. ale także zbadać na czym służba przed 1990 rokiem polegała.
„Szczególnie uzasadniony przypadek” może wystąpić również wówczas, gdy uprawniony nie spełnia warunków określonych w pkt 1 i 2 art. 8a ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, jednakże jak wynika to z zasady sprawiedliwości społecznej przepis powinien mieć w danym przypadku zastosowanie, np. w sytuacjach gdy służba w formacjach wymienionych w art. 13b ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym nie charakteryzowała się bezpośrednim zaangażowaniem w realizację zadań i funkcji państwa totalitarnego, czy też nie miała takiego charakteru, tj. była np. działalnością ograniczającą się do zwykłych, standardowych działań podejmowanych w służbie publicznej, tj. służbie na rzecz państwa jako takiego, a tym samym nie ma – z punktu widzenia aksjologicznych podstaw demokratycznego państwa prawnego – konotacji pejoratywnych, a zatem wystąpiły w sprawie „szczególnie uzasadnione przypadki”.  Zachęcamy do zapoznania się z uzasadnieniem w załączeniu.

Wyrok nr 5

W ostatnim czasie w sprawach prowadzonych przez naszą Kancelarię zauważamy zmianę linii rozstrzygania zażaleń na postanowienia sądu o zawieszenie postepowania. W załączniku przesyłamy jedno z takich postanowień, zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

bottom of page